วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนบุคคล


ชื่อ นายปฐมินทร์
นามสกุล สุวรรณกาศ                                              
ชื่อเล่น โอม
เกิดเมื่อ 21 เมษายน 2535
โปรแกรมวิชา สังคมศึกษา
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี